Naidheachdan Agus Blog

A’ Dìon Beatha fon Uisge: Mar a bhios Uist Asco a’ cur taic ris a’ 14mh Amas Leasachaidh Sheasmhaich aig na Dùthchannan Aonaichte

 

Leis a’ choimhearsnachd againn cho faisg air a’ chladach, bidh daoine ann an Innse Gall gu cunbhalach a’ tighinn tarsainn farsaingeachd de dh’fhiadh-bheatha na mara. ’S dòcha nach eil fios agad gu bheil 50% gu 80% de bheatha na talmhainn ri fhaighinn anns a’ mhuir. Do ghnìomhachasan agus choimhearsnachdan a tha a’ dèanamh bith-beò anns […]
léigh an t-alt

Mar a Bhrosnaicheas Uist Asco Seasmhachd: Còmhradh mu Fhoghlam Àrd-ìre le Malcolm Gibsion

 

Ciamar a bhios gnìomhachas giollachd na feamad a’ cur ri soirbheachas nan eileanach? Bidh sinn fhìn a’ tilleadh dhan cheist seo fad na h-ùine. Le seasmhachd aig cridhe ar gnìomhachais, tha sinn daonnan a’ measadh na dòigh anns am bi Uist Asco, gnìomhachasan ionadail, agus coimhearsnachdan eileanach a’ toirt buaidh air àrainneachd nan Eilean Siar. […]
léigh an t-alt

4 Aithrisean air Soirbheachas So-sheasmhach ann an Innse Gall agus Alba – A’ Cur Ar Saoghail Am Feabhas

 

Tha sinn a’ faicinn gluasad misneachail air feadh na h-Alba agus daoine a’ feuchainn ri co-chothrom fhaighinn eadar cumail suas coimhearsnachdan sgairteil agus dìon na h-àrainneachd ionadail aca. Tha a bhith a’ gabhail deagh chùram air an àrainneachd a’ freagairt gu mòr air so-sheasmhachd, a’ sealltainn nach feumte soirbheachas dhaoine a leigeil dhan dàrna taobh […]
léigh an t-alt

A’ Cumail a’ Ghnìomhachais a’ Dol, gu Sàbhailte

 

Manaisdear Pròiseict aig Uist Asco a th’ ann an Jean-Pierre Brien, an t-ùghdar A’ Gabhail ri Dòighean Ùra COVID Bha dùbhlan ann an obair a chumail a’ dol ri linn COVID agus b’ ann le dealas agus co-obrachadh na sgioba a rinn sinn an gnothach air. An cois na sgioba bige tha […]
léigh an t-alt

Eachdraidh Buain na Feamad agus a Giullachd ann an Uibhist

 

Le:   Teàrlach Alasdair Camshron B’ ann mun bhliadhna 1815 a bha buain agus giullachd na “ceilpe” a bu phrothaidiche agus bha an gnìomhachas a’ toirt teachd a-steach mòr do dh’uachdarain-fhearainn agus do chroitearan a bha ga buain agus a’ pàigheadh am màil innte. Rachadh toradh losgadh na ceilpe a chur gu feum ann an caochladh […]
léigh an t-alt

Ag ath-bheòthachadh seann chleachdannan le saidheans is so-sheasmachd

 

’S fhada bho bha feamainn na pàirt mhòr de chroitearachd agus dòigh-beatha nan Eileanan Siar agus sgìrean dùthchail na h-Èireann agus Chanada. Fad is farsaing, bhìte a’ cleachdadh todhar feamainn gus fearann creagach lom a dhèanamh torrach saidhbhir agus na daoine a’ cleachdadh na feamainn gus an talamh a leasachadh. Agus le teachd ghnìomhachasan na […]
léigh an t-alt

Àrainneachd, Sòisealtas agus Eaconomaidh: Mar a dh’Obraicheas Uist Asco airson So-sheasmhachd Iomlan

 

Tha so-sheasmhachd aig cridhe gach rud a nì sinn aig Uist Asco. Tha feum air co-chothrom trì-thaobhach eadar so-sheasmhachd àrainneachdail, sòisealta agus eaconomach gus dèanamh cinnteach gun seas Uist Asco ann an Innse Gall airson iomadh ginealach a tha ri thighinn. ’S e Ascophyllum nodosum (feamainn-bhuidhe) an gnè feamad air a bheil sinn ag amas […]
léigh an t-alt