Naidheachdan Agus Blog

A’ Bhuaidh Mhòr a Nì Companaidhean ann an Coimhearsnachd Bheag

 

O chionn ghoirid, tha mi air a bhith a’ meòrachadh mu àite chompanaidhean ann an coimhearsnachdan beaga, bhon a tha 4 bliadhna o thàinig mi a dh’Uibhist a Tuath. Bidh mi ag obair aig Uist Asco, gnothachas buain agus giullachd feamad ann an Uibhist a Tuath. ’S e coimhearsnachd bheòthail a th’ ann, stèidhichte ann an ceàrnaidh àlainn de dh’Alba. ’S ann às Alba Nuaidh a tha mise – thug mi ceum a-mach ann an innlearachd aig Halafacs, baile meadhanach mòr anns a bheil timcheall air leth mhillean duine. On t-sealladh agamsa, chì mi na dh’fhaodas companaidh agus an luchd-obrach cur ri coimhearsnachd bheag – uaireannan ann an dòighean nach biodh cho nochdaidh ann am bailtean mòra.

léigh an t-alt

A’ Cumail a’ Ghnìomhachais a’ Dol, gu Sàbhailte

 

Manaisdear Pròiseict aig Uist Asco a th’ ann an Jean-Pierre Brien, an t-ùghdar
Bha dùbhlan ann an obair a chumail a’ dol ri linn COVID agus b’ ann le dealas agus co-obrachadh na sgioba a rinn sinn an gnothach air. An cois na sgioba bige tha an Luchd-buana, an Luchd-giùlain, Luchd-cùmhnant, Luchd-obrach factoraidh agus Sgioba na h-Oifis.

léigh an t-alt

Eachdraidh Buain na Feamad agus a Giullachd ann an Uibhist

 

Le:   Teàrlach Alasdair Camshron B’ ann mun bhliadhna 1815 a bha buain agus giullachd na “ceilpe” a bu phrothaidiche agus bha an gnìomhachas a’ toirt teachd a-steach mòr do dh’uachdarain-fhearainn agus do chroitearan a bha ga buain agus a’ pàigheadh am màil innte. Rachadh toradh losgadh na ceilpe a chur gu feum ann an caochladh […]

léigh an t-alt

Ag ath-bheòthachadh seann chleachdannan le saidheans is so-sheasmachd

 

’S fhada bho bha feamainn na pàirt mhòr de chroitearachd agus dòigh-beatha nan Eileanan Siar agus sgìrean dùthchail na h-Èireann agus Chanada. Fad is farsaing, bhìte a’ cleachdadh todhar feamainn gus fearann creagach lom a dhèanamh torrach saidhbhir agus na daoine a’ cleachdadh na feamainn gus an talamh a leasachadh. Agus le teachd ghnìomhachasan na […]

léigh an t-alt

Àrainneachd, Sòisealtas agus Eaconomaidh: Mar a dh’Obraicheas Uist Asco airson So-sheasmhachd Iomlan

 

Tha so-sheasmhachd aig cridhe gach rud a nì sinn aig Uist Asco. Tha feum air co-chothrom trì-thaobhach eadar so-sheasmhachd àrainneachdail, sòisealta agus eaconomach gus dèanamh cinnteach gun seas Uist Asco ann an Innse Gall airson iomadh ginealach a tha ri thighinn. ’S e Ascophyllum nodosum (feamainn-bhuidhe) an gnè feamad air a bheil sinn ag amas […]

léigh an t-alt