Naidheachdan Agus Blog

Mar a Bhrosnaicheas Uist Asco Seasmhachd: Còmhradh mu Fhoghlam Àrd-ìre le Malcolm Gibsion

 

Ciamar a bhios gnìomhachas giollachd na feamad a’ cur ri soirbheachas nan eileanach? Bidh sinn fhìn a’ tilleadh dhan cheist seo fad na h-ùine. Le seasmhachd aig cridhe ar gnìomhachais, tha sinn daonnan a’ measadh na dòigh anns am bi Uist Asco, gnìomhachasan ionadail, agus coimhearsnachdan eileanach a’ toirt buaidh air àrainneachd nan Eilean Siar. […]
léigh an t-alt

4 Aithrisean air Soirbheachas So-sheasmhach ann an Innse Gall agus Alba – A’ Cur Ar Saoghail Am Feabhas

 

Tha sinn a’ faicinn gluasad misneachail air feadh na h-Alba agus daoine a’ feuchainn ri co-chothrom fhaighinn eadar cumail suas coimhearsnachdan sgairteil agus dìon na h-àrainneachd ionadail aca. Tha a bhith a’ gabhail deagh chùram air an àrainneachd a’ freagairt gu mòr air so-sheasmhachd, a’ sealltainn nach feumte soirbheachas dhaoine a leigeil dhan dàrna taobh […]
léigh an t-alt

A’ Cumail a’ Ghnìomhachais a’ Dol, gu Sàbhailte

 

Manaisdear Pròiseict aig Uist Asco a th’ ann an Jean-Pierre Brien, an t-ùghdar A’ Gabhail ri Dòighean Ùra COVID Bha dùbhlan ann an obair a chumail a’ dol ri linn COVID agus b’ ann le dealas agus co-obrachadh na sgioba a rinn sinn an gnothach air. An cois na sgioba bige tha […]
léigh an t-alt

Ag ath-bheòthachadh seann chleachdannan le saidheans is so-sheasmachd

 

’S fhada bho bha feamainn na pàirt mhòr de chroitearachd agus dòigh-beatha nan Eileanan Siar agus sgìrean dùthchail na h-Èireann agus Chanada. Fad is farsaing, bhìte a’ cleachdadh todhar feamainn gus fearann creagach lom a dhèanamh torrach saidhbhir agus na daoine a’ cleachdadh na feamainn gus an talamh a leasachadh. Agus le teachd ghnìomhachasan na […]
léigh an t-alt

Àrainneachd, Sòisealtas agus Eaconomaidh: Mar a dh’Obraicheas Uist Asco airson So-sheasmhachd Iomlan

 

Tha so-sheasmhachd aig cridhe gach rud a nì sinn aig Uist Asco. Tha feum air co-chothrom trì-thaobhach eadar so-sheasmhachd àrainneachdail, sòisealta agus eaconomach gus dèanamh cinnteach gun seas Uist Asco ann an Innse Gall airson iomadh ginealach a tha ri thighinn. ’S e Ascophyllum nodosum (feamainn-bhuidhe) an gnè feamad air a bheil sinn ag amas […]
léigh an t-alt