Nuacht & Blag

Tha so-sheasmhachd aig cridhe gach rud a nì sinn aig Uist Asco. Tha feum air co-chothrom trì-thaobhach eadar so-sheasmhachd àrainneachdail, sòisealta agus eaconomach gus dèanamh cinnteach gun seas Uist Asco ann an Innse Gall airson iomadh ginealach a tha ri thighinn.

’S e Ascophyllum nodosum (feamainn-bhuidhe) an gnè feamad air a bheil sinn ag amas – a’ phrìomh sheòrsa a tha fàs air a’ chladach eadar tiùrr an làin agus am muir-tràghadh air còrsaichean creagach a’ Chuain Shiar. 

Scottish Knotted Wrack

Tha i a’ tighinn beò sna h-uisgeachan fuara timcheall Uibhist, gu sònraichte sna lochan-mara air an taobh an ear. Mar ghnè eadar-thràghaidh, thèid a bhogadh san t

-sàl dà thuras san latha leis an làn. Mar thoradh air a’ chomas aice tighinn beò ann an àrainneachd a tha cho caochlaideach, bidh mathachas nach beag ann a tha ga fàgail cho luachmhor.

So-sheasmhachd Àrainneachdail

North Uist Coastline

Tha Ascophyllum nodosum na stòras riatanach sa chladach, a’ toirt fasgaidh agus biadhaidh do dh’iomadh beathach a leithid maoraich, eòin-mhara agus mhamalan-mara. Air an adhbhar seo, feumar gum mair an stòras slàn.

Tha uallach aig Sgioba Saidheans Ghoireasan air sgrùdadh cor nan raointean Ascophyllum agus measadh a dhèanamh air na th’ ann de stuth ach an toir iad stiùireadh do na ro-innleachdan againn a thaobh buana so-sheasmhaich. Feumaidh seo sgrùdadh-raoin bitheanta, agus chithear an sgioba againn tric mu na cladaichean air an tràghadh. Tha an sgrùdadh leantaileach stèidhichte air fianais shaidheansail làidir, a’ cleachdadh an teicneòlais agus nan dòighean-obrach as ùire.

Bidh am Plana-stiùiridh Buana againn a’ cur dòigh-obrach theann an sàs a thaobh glèidhteachais anns na sgìrean a th’ air am meas iomchaidh gu buain choimeirsealta. Thèid na sgìrean a roinn an toiseach ann an raointean a bhios air am manaidseadh gu mionaideach. Leis an dòigh-obrach seo, tha gu leòr mhòr air fhàgail fàs seach na thèid a bhuain dhith air taobh a-staigh bliadhna, a’ lùghdachadh na buaidhe daonnda a bheirear air aon sgìre le bhith a’ sgaoileadh an luchd-buana tro na raointean.

Leis an dealas a th’ againn do dh’àrd-inbhe anns gach roinn, tha sinn air dòigh-bhuana ùr a chuir an sàs ann an Uibhist, cho math ris an dòigh thradaiseanta a th’ aig mòran den luchd-buana againn. ’S e dòigh earbsach sho-sheasmhach gu buain feamad a th’ anns an dòigh-bhuana a churieas sgoth is ràcan gu feum. Le bhith ag obair leis an làimh, thèid feamainn ùr ghlan a bhuain gu bitheanta. Chaidh ràcan sònraichte a dhealbhachadh a bhios a’ gearradh bàrr na feamad Ascophyllum a-mhàin ’s a’ fàgail cuid mhath dhen fheamainn ann gus fàs a-rithist.

So-sheasmhachd Shòisealta

’S fhada o bha daoine ri buain na feamad ann an Alba, agus bha Uibhist a-riamh cudromach don obair seo. Gu h-eachdraidheil, chuireadh croitearan an fheamainn mar thodhar air na pàirceannan aca, agus nas giorra bhuainn, bhìte a’ cleachdadh ghnèithean sònraichte ann an obair glainne agus giullachd feamad. 

Uist Asco Seaweed Harvest

An-diugh, bidh Uist Asco a’ cumail na h-obrach a’ dol, le feamainn a tha gu cùramach air a buain ga cur gu feum ann am biadhadh stuic agus leasachadh-ùir.

Bidh Uist Asco a’ tabhainn sgothan sònraichte agus trèanadh don choimhearsnachd eileanach. Tha an dòigh-obrach ùr a’ lùghdachadh cruadalachd na h-obrach, ag àrdachadh èifeachd an luchd-buana agus an teachd-a-steach agus a’ tàladh dhaoine ùra dhan ghnìomhachas. 

So-sheasmhachd Eaconomach

Tha Uist Asco an geall air leasachadh Uibhist, eadar fallaineachd stòras na feamad no eaconomaidh an eilein – saoilidh sinn gu bheil a dhà dhiubh sin co-cheangailte. Leanaidh an companaidh againn air a’ glèidheadh stòras na feamad Albannaich tro dhòighean-obrach saidheansail earbsach fhad ’s a chuireas sinn ri eaconomaidh Uibhist. Gus seo a dhèanamh, cumaidh sinn taic ri luchd-buana ionadail, leasachadh bun-structar na buana agus co-obrachadh còmhla ri gnìomhachasan agus coimhearsnachdan an eilein a chùm math gach aoin.  

 

’S e Bith-eòlaiche Ghoireasan aig Uist Asco a th’ ann an Malcolm Gibson, an t-ùghdar.

 

Feamainn Albannach, ga Buain gu So-sheasmach, gu Math an Ama ri Teachd.