Cò Th’ Annainn

 

Bho chian nan cian bhiodh na h-uisgeachan glana mu thimcheall nan Eileanan Siar a’ cumail stòras nàdarra prìseil ris na coimhearsnachdan eileanach.

 

’S fhada o bha an fheamainn-bhuidhe (no Ascophyllum nodosum) ga cur mar thodhar air an talamh, ga toirt do bheòthaichean, agus a’ saoibhreachadh beatha muinntir Uibhist. Gu ruige nan 1980an, bhiodh Luchd-buana na sgìre ag rèic na feamad seo ri companaidhean-feamad ann an Inbhir Gharbhain (Girvan), a’ cur ri eaconomaidh an eilein.

 

Tha Uist Asco dealasach ann a bhith a’ neartachadh a’ cheangail eadar muinntir nan Eileanan Siar agus Ascophyllum nodosum – an-diugh agus san àm ri teachd.

Sgeul Uist Asco

 

Ann an 2012, stèidhich Raghnall MacIain agus a theaghlach Uist Asco ’s e a’ faicinn mar a dh’fhaodadh feamainn Uibhist a Tuath cur ri maitheas beatha muinntir nan Eileanan Siar. Tro na h-oidhirpean tràtha aca, rinn iad adhartas gu leòr a leig le Acadian Seaplants Limited an obair a ghabhail os làimh gus an t-amas ud a leantail.

Air dhuinn Uist Asco a cheannachd, tha sinn air cùram nach beag a ghabhail a’ cur air adhart a’ ghnìomhachais agus a chuid dhualchais fhad ’s a ghlèidheas sinn stòras na feamad. Tha sinn air ionmhas a chur a-steach dhan fhactaraidh giullachd, pàigheadh àrdachadh don Luchd-buan agus air Manaidsearan agus Luchd-Saidheans Ghoireasan fhastadh gus dìon a chur air an fheamainn. Chan eil an sin ach toiseach-tòiseachaidh.

 

 

An t-Slighe Bhrosnachail Air Adhart

 

Thar nam bliadhnaichean, tha an fheamainn againn air a dhol thar an t-saoghail, a’ mathachadh raointean uaine goilf na Roinn Eòrpa agus a’ beathachadh chàmhail-rèisidh phrìseil anns an UAE. Mar a dh’obraicheas sinn gus na càirdeasan sin a neartachadh, bu mhath leinn cuideachd càirdeasan ùra a thogail:

 

 • Còmhla ri Luchd-buana eileanach, a’ cumail taic-ionmhasail dhaibh tro dheagh phàigheadh airson feamainn ghlan air a buain gu so-sheasmhach.
 • Còmhla ri muinntir nan Eileanan Siar, a’ cumail ris an dleastanas a th’ oirnn a thaobh na h-àrainneachd agus na coimhearsnachd le gnìomh a dhearbhas, agus beul a labhras.
 • Còmhla ri riaghladairean ann an Alba, an RA, agus nas fhaide thall, a’ cumail ri buain sho-sheasmhach agus dòighean-giullachd a ghlèidheas Ascophyllum nodosum agus a lùghdaicheas a’ bhuaidh a th’ againn air an àrainneachd.

Tha Sgeul Uist Asco a’ leantail air. Tha sinn daonnan ag obair air brosnachadh nan cleachdaidhean so-sheasmhach, compàirteachadh coimhearsnachd agus luach a th’ againn ann an Alba.

Airson ar sgeul a chluinntinn?

Ceistean agaibh mu Uist Asco? Bu mhath leinn bruidhinn riut mun fheamainn.

Cuir fios gu Uist Asco.

Cuir fios thugainn agus ionnsaich mu bhuannachdan na feamad!  Na teisteanasan againn

   

  Untitled design - 2021-09-24T115337.423

  logo2

  FEMAS-57630

  logo3