Amas Leasachaidh Sheasmhaich 14 nan Dùthchannan Aonaichte

A’ Dìon Beatha fon Uisge: Mar a bhios Uist Asco a’ cur taic ris a’ 14mh Amas Leasachaidh Sheasmhaich aig na Dùthchannan Aonaichte

 

Leis a’ choimhearsnachd againn cho faisg air a’ chladach, bidh daoine ann an Innse Gall gu cunbhalach a’ tighinn tarsainn farsaingeachd de dh’fhiadh-bheatha na mara. ’S dòcha nach eil fios agad gu bheil 50% gu 80% de bheatha na talmhainn ri fhaighinn anns a’ mhuir. Do ghnìomhachasan agus choimhearsnachdan a tha a’ dèanamh bith-beò anns […]
léigh an t-alt